top of page

20220405祂的血岂不更能洗净你们的心,除去你们的死行,使你们侍奉那永生 神吗?

4月5日周二

经文:

……基督已经来到,…… 不用山羊和牛犊的血,乃用自己的血,只一次进入圣所,成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血,并母牛犊的灰,洒在不洁的人身上,尚且叫人成圣,身体洁净,何况基督藉着永远的灵,将自己无瑕无疵献给 神,他的血岂不更能洗净你们的心,除去你们的死行,使你们侍奉那永生 神吗?

为此,他作了新约的中保,既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过,便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。

(希伯来书 9:11-15 和合本)

祷告:

Armollinen Jumala,

Poikasi Jeesus Kristus kärsi ja kuoli puolestamme.

Auta meitä muistamaan hänen kärsimystään,

kun olemme masentuneita

ja menettämässä elämänuskomme.

Vahvista meitä Hengelläsi,

niin että säilyttäisimme uskon ja hyvän omantunnon.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden. Aamen.

慈爱的上帝,

祢的儿子耶稣基督为我们的罪受苦和死亡。

当我们抑郁和对生活失去信心的时候,

求祢帮助我们记住祂的受苦。

求祢用祢的圣灵来坚固我们,

使我们可以保存信心和美善的良心。

求祢因祢的儿子、我们的主耶稣基督,

垂听我们。

阿们。

1 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

20240202 求三年零六个月不下雨的信心

【雅5:17】以利亚与我们是一样性情的人,他恳切祷告,求不要下雨,雨就三年零六个月不下在地上。 【雅5:18】他又祷告,天就降下雨来,地也生出土产。 我知道,很多人喜欢雅各书五章13-18节关于祷告功效的信息。讲真,我曾经也是如此,极其喜欢这些信息:又是请长老按手,病必被医治,罪必得赦免;又是义人祷告大有功效;还有人巴不得自己的祷告的能力像以利亚一样,祷告了天就下雨,地就生出土产来,求 神给自己有

教养孩童,使他走当行的道——《箴言》中关于管教的相关信息整理

大纲目录: 管教的目的 目的 管教的必要性 使儿女心存智慧 教养的实质 管教的操练 操练 懂得怎样用「杖」 父母当注意自己的见证 管教的注意事项 管教的时机 说话合宜(教养的关键在于管住口舌) 管教的分寸 教导儿女怎样选择朋友(生最重要的三大智慧其中之一:不交坏朋友。箴一10;四14 ) 避免选择错误的朋友 选择朋友的三大标准 ***管教的目的*** 1. 目的 【箴十九16】「谨守诫命的,保全生

《箴言》第二十六章 小记

顺序读经地址:箴言第26章逐节注解、祷读 今天,我们很人以“爱人如己”的名义,干着“害己如害人”的蠢(勾)事(当)。所以,我们行每一件事之前都要背起试验的十字架。这是圣灵藉着老使徒约翰向我们传达的命令: 【约壹4:1】亲爱的弟兄啊,一切的灵,你们不可都信,总要试验那些灵是出于 神的不是,因为世上有许多假先知已经出来了。 【约壹4:2】凡灵认耶稣基督是成了肉身来的,就是出于 神的,从此你们可以认出 

Yorumlar


bottom of page