top of page

20220401他的名必称为‘耶和华-我们的义’

4月1日周五

经文:

耶和华说:“日子将到,我应许以色列家和犹大家的恩言必然成就。当那日子,那时候,我必使大卫公义的苗裔长起来;他必在地上施行公平和公义。在那日子犹大必得救,耶路撒冷必安然居住,他的名必称为‘耶和华-我们的义’。

(耶利米书 33:14-16 和合本)

祷告:

Rakas taivaallinen Isämme.

Kiitos, että sinä valitsit Jeesuksen äidiksi juuri Marian.

Hän ei ollut rikas, kuuluisa eikä arvostettu.

Kuitenkin sinä annoit hänelle suuren tehtävän.

Kiitos, että Maria luotti sinuun

ja otti tehtävän vastaan.

Anna meillekin tehtäviä,

joilla voimme palvella sinua.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen tähden.

我们慈爱的天父。

感谢祢,祢拣选了马利亚成为耶稣的母亲,尽管她不富裕、没有名气,也不尊贵。

但是,祢还是赋予了她重大的使命,

感谢主,马利亚信靠祢并接受了使命。

求祢也赐给我们使命,

使我们可以此来服事祢。

求祢因祢的儿子耶稣基督的缘故,垂听我们。阿们。


感动:

神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。”

《约翰福音》3章16节

这,就是祂的义了!

12 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

20240202 求三年零六个月不下雨的信心

【雅5:17】以利亚与我们是一样性情的人,他恳切祷告,求不要下雨,雨就三年零六个月不下在地上。 【雅5:18】他又祷告,天就降下雨来,地也生出土产。 我知道,很多人喜欢雅各书五章13-18节关于祷告功效的信息。讲真,我曾经也是如此,极其喜欢这些信息:又是请长老按手,病必被医治,罪必得赦免;又是义人祷告大有功效;还有人巴不得自己的祷告的能力像以利亚一样,祷告了天就下雨,地就生出土产来,求 神给自己有

教养孩童,使他走当行的道——《箴言》中关于管教的相关信息整理

大纲目录: 管教的目的 目的 管教的必要性 使儿女心存智慧 教养的实质 管教的操练 操练 懂得怎样用「杖」 父母当注意自己的见证 管教的注意事项 管教的时机 说话合宜(教养的关键在于管住口舌) 管教的分寸 教导儿女怎样选择朋友(生最重要的三大智慧其中之一:不交坏朋友。箴一10;四14 ) 避免选择错误的朋友 选择朋友的三大标准 ***管教的目的*** 1. 目的 【箴十九16】「谨守诫命的,保全生

《箴言》第二十六章 小记

顺序读经地址:箴言第26章逐节注解、祷读 今天,我们很人以“爱人如己”的名义,干着“害己如害人”的蠢(勾)事(当)。所以,我们行每一件事之前都要背起试验的十字架。这是圣灵藉着老使徒约翰向我们传达的命令: 【约壹4:1】亲爱的弟兄啊,一切的灵,你们不可都信,总要试验那些灵是出于 神的不是,因为世上有许多假先知已经出来了。 【约壹4:2】凡灵认耶稣基督是成了肉身来的,就是出于 神的,从此你们可以认出 

Comments


bottom of page