top of page

20220308因为祂的轭是容易的,祂的担子是轻省的。

3月8日周二

经文:我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司,就是 神的儿子耶稣,便当持定所承认的道。 因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探,与我们一样,只是他没有犯罪。 所以,我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前,为要得怜恤,蒙恩惠,作随时的帮助。(希伯来书4:14-16 和合本)

祷告:Rakas Jumala.

Me toivomme, että elämämme olisi mahdollisimman helppoa.

Emme haluaisi kokea kipua ja kärsimystä.Auta meitä ymmärtämään,että vaikeilla ja ikävilläkin asioilla voi olla oma tehtävänsä.Kiitos, että Vapahtajamme Jeesus pysyi

uskollisena tehtävässään,vaikka se merkitsi hänelle kärsimykseen suostumista.Ohjaa meitä kulkemaan sitä tietä, jonka olet meille antanut,vaikka se välillä tuntuisikin raskaalta ja vaikealta.

Auta meitä tukemaan toisiamme,

niin että voisimme toimia yhdessä

sinun valtakuntasi hyväksi, kaikkien parhaaksi.Kuule meitä rakkautesi tähden. Aamen.

亲爱的上帝啊,我们希望自己的生活尽可能的容易。我们不想遭遇疼痛与苦难。求你帮助我们明白:困难和不好的事情可能有其独特的用途。感谢我们的救主耶稣,他忠实于自己的使命,尽管那意味着他要愿意受苦。求你引导我们去走你赐给我们的道路,尽管有时可能会觉得沉重与困难。求你帮助我们彼此扶持,以至于我们可以一起,为了你的国度与所有人的益处而行动。求你因你的爱而垂听我们。阿们!


感动:

正因为祂经历过各样的试探和软弱,甚至比我们所遭遇的更甚。因为在十字架上,祂面对人对祂的轻视,像那恶者一样说:“你如果是神的儿子,就从十字架上下来吧!”;面对肉体的疼痛,还有死亡的威胁;面对无辜并且荣耀圣洁的自己却要背负所有人的罪,最重要的是还要与深爱的天父完全隔绝。只因为为了顺服完成“ 神爱世人”,不愿我们因罪的缘故与祂隔绝这样的大爱。祂承受了我们所不能承受的,并且胜过了!因此,我们还有什么不能因祂放下?还有什么不能靠祂受安慰,得帮助呢!愿主将这样的信心放在我们的心里,就是面对各样我们自己觉得不堪重负的负担,全部都甘心乐意全然放在祂的面前全然交托的这样的信心。因为祂的轭是容易的,祂的担子是轻省的。若我们完全信靠祂,必定在祂的施恩宝座面前,得怜恤,蒙恩惠,作随时的帮助。


8 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

20240202 求三年零六个月不下雨的信心

【雅5:17】以利亚与我们是一样性情的人,他恳切祷告,求不要下雨,雨就三年零六个月不下在地上。 【雅5:18】他又祷告,天就降下雨来,地也生出土产。 我知道,很多人喜欢雅各书五章13-18节关于祷告功效的信息。讲真,我曾经也是如此,极其喜欢这些信息:又是请长老按手,病必被医治,罪必得赦免;又是义人祷告大有功效;还有人巴不得自己的祷告的能力像以利亚一样,祷告了天就下雨,地就生出土产来,求 神给自己有

教养孩童,使他走当行的道——《箴言》中关于管教的相关信息整理

大纲目录: 管教的目的 目的 管教的必要性 使儿女心存智慧 教养的实质 管教的操练 操练 懂得怎样用「杖」 父母当注意自己的见证 管教的注意事项 管教的时机 说话合宜(教养的关键在于管住口舌) 管教的分寸 教导儿女怎样选择朋友(生最重要的三大智慧其中之一:不交坏朋友。箴一10;四14 ) 避免选择错误的朋友 选择朋友的三大标准 ***管教的目的*** 1. 目的 【箴十九16】「谨守诫命的,保全生

《箴言》第二十六章 小记

顺序读经地址:箴言第26章逐节注解、祷读 今天,我们很人以“爱人如己”的名义,干着“害己如害人”的蠢(勾)事(当)。所以,我们行每一件事之前都要背起试验的十字架。这是圣灵藉着老使徒约翰向我们传达的命令: 【约壹4:1】亲爱的弟兄啊,一切的灵,你们不可都信,总要试验那些灵是出于 神的不是,因为世上有许多假先知已经出来了。 【约壹4:2】凡灵认耶稣基督是成了肉身来的,就是出于 神的,从此你们可以认出 

Opmerkingen


bottom of page